Stowarzyszenie na Rzecz Kultury, Sztuki i Edukacji "Stella Polaris"

Stowarzyszenie na Rzecz Kultury, Sztuki i Edukacji "Stella Polaris" powstało z inicjatywy kilkunastu artystów oraz animatorów kultury, którzy chcieli stworzyć płaszczyznę działań artystyczno-kulturalnych na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. I udało się. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 2011 roku i od tego momentu na stałe wpisało się w kulturalny krajobraz Sulechowa.
 
Swoje działania kierujemy przede wszystkim do społeczności lokalnej, starając się pogłębiać dialog społeczny, zgodny z&nbspposzanowaniem odrębności i odmienności kulturowej oraz wolnością obywatelską.
 
Zrzeszamy lokalnych artystów, animatorów kultury oraz kuratorów projektów, którzy w ramach pracy społecznej (żaden z członków nie pobiera wynagrodzenia za pracę w ramach Stowarzyszenia!) starają się poprzez działania edukacyjne, kulturalne i artystyczne kształtować i zmieniać podejście mieszkańców Sulechowa do kultury i sztuki.
 
Aktualnie w Zarządzie Stowarzyszenia zasiadają:
Prezes - Agnieszka Gadzińska-Grądkiewicz
Wiceprezes - Ewa Lipnicka
Wiceprezes - Ryszard Schreyner
Skarbnik - Małgorzata Stachowiak-Schreyner
Członek Zarządu - Monika Olkowska

Każdy z członków Stowarzyszenia posiada (będzie posiadał, ponieważ trwa budowa strony) własną podstronę, dzięki czemu mogą Państwo przybliżyć sobie sylwetki osób zaangażowanych w działalność na rzecz Kultury, Sztuki, Edukacji i Komunikacji Społecznej.
 
Stowarzyszenie od samego początku swojej działalności jest organizatorem rozmaitych przedsięwzięć o charakterze kulturalno-artystycznym. Uważamy, że kultura uczestnictwa na wielu płaszczyznach: uczestnictwa społecznego, obywatelskiego, kulturowego jest jedną z podstawowych potrzeb wyższego rzędu człowieka XXI wieku.
 
Staramy się odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności oraz artystów z całej Polski, organizując m.in. Ogólnopolski Konkurs Literacki Młodych "O wachlarz Wilhelminy", którego finał odbywa się zawsze we wrześniu.
 
Więcej informacji o Konkursie znajdą Państwo tutaj: OKLM "O wachlarz Wilhelminy"
 
 
 
 
Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz kultury, sztuki, edukacji, harmonijnej komunikacji społecznej.
Stowarzyszenie "Stella Polaris" realizuje swe cele poprzez:
 
1) propagowanie, wspieranie, upowszechnianie, promowanie, archiwizowanie, finansowanie i szeroko rozumiane rozpowszechnianie wszelkiej działalności w zakresie kultury, edukacji, sztuki, komunikacji społecznej;
 
2) inicjowanie, finansowanie, wspieranie w każdym zakresie działań z komunikacji społecznej, kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych, podejmowanych przez osoby fizyczne i prawne w Sulechowie, na terenie całego kraju oraz innych państw;
 
3) inicjowanie, finansowanie, wspieranie w każdym zakresie lokalnych oraz ponadlokalnych wydarzeń obejmujących wskazane dziedziny życia społecznego;
 
4) propagowanie, upowszechnianie wiedzy dotyczącej życia i twórczości wybitnych przedstawicieli świata kultury, sztuki i nauki, związanych z miastem, regionem, krajem, zagranicą, między innymi z uwzględnieniem wybitnych twórców kultury związanych w przeszłości i obecnie z Sulechowem, wśród nich z Johannem Wolfgangiem Goethem, Fryderykiem Chopinem i prof. Jerzym Dudą-Graczem;
 
5) inicjowanie, finansowanie, wspieranie, organizowanie przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych, oświatowych i dydaktycznych, podejmowanych przez osoby prywatne, instytucje i środowiska artystyczne, zrzeszające twórców amatorów, w tym środowiska twórców niepełnosprawnych;
 
6) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie kultury, edukacji, komunikacji społecznej i sztuki;
 
7) publiczne wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących celów Stowarzyszenia;
 
8) pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych i materialnych dla realizacji celów statutowych;
 
9) uczestnictwo w krajowych i zagranicznych imprezach promujących kulturę, edukację, komunikację społeczną i sztukę, np. w targach sztuki, warsztatach, sympozjach oraz wszelkich imprezach charytatywnych organizowanych dla celów społecznie użytecznych związanych ze sztuką oraz szeroko rozumianą ochroną dóbr kultury;
 
10) reprezentowanie przed organami administracji państwowej interesów ludzi zajmujących się kulturą, edukacją, komunikacją społeczną i sztuką;
 
11) działalność w zakresie: organizowania wykładów; spotkań artystycznych, prelekcji, koncertów, spektakli, projekcji filmów, oraz innych imprez o charakterze kulturalnym, naukowym, edukacyjnym;
 
12) prowadzenie działalności dydaktycznej, edukacyjnej, oświatowej w zakresie kulturoznawstwa i upowszechniania sztuk pięknych oraz wszelkich innych form komunikacji społecznej, doradztwa itp.;
 
13) organizowanie wycieczek zagranicznych i krajowych, warsztatów, plenerów artystycznych w celu poszerzania wiedzy i wymiany doświadczeń kulturalnych;
 
14) prowadzenie szerokiej działalności wydawniczej, poligraficznej, reklamowej;
 
15) podnoszenie kwalifikacji zawodowych i finansowanie szkoleń oraz innych form edukacji zawodowej nauczycieli i instruktorów przedmiotów artystycznych;
 
16) podejmowanie działań organizacyjnych i edukacyjnych dla rozwoju kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem terenów kulturowo zaniedbanych (wsie, małe ośrodki miejskie);
 
17) działania na rzecz integracji środowisk twórczych w regionie, w kraju i za granicą poprzez organizację wspólnych sympozjów, podróży, spotkań, warsztatów, plenerów;
 
18) inne działania realizujące cele statutowe.